Instagram

Facebook

Elnätsutbyggnad ska effektiviseras


2021-09-13

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrelserna utveckla och testa nya arbetssätt för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

I dagsläget följer många av tillståndsprocesserna för att bygga ut eller förstärka elnätet på varandra. Samtidigt kan det finnas stora tidsvinster i att i högre utsträckning pröva dessa ärenden parallellt och koordinerat så att de ligger i fas. Genom effektivare tillståndsprocesser kan elektrifieringen av svensk transport- och industrisektor genomföras snabbare och enklare samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Lantmäteriet och relevanta länsstyrelser koordinera sina respektive arbetssätt och processer i syfte att förkorta tiden för den samlade hanteringen för ett antal viktiga och utvalda elnätsprojekt kopplade till uppdraget. Detta innebär bland annat att myndigheterna ska undersöka om det finns möjlighet att minska ledtiderna mellan olika steg i prövningen, dvs den tid som går från att en process startar tills den har uppnått sitt mål, samt om det är möjligt att korta ledtiderna genom att handlägga olika delar av en ansökan parallellt och om möjligt i fas. De ärenden som väljs ut ska avse region- eller transmissionsnät och ha god potential att bidra till den ständigt ökande elektrifieringen och ytterligare möjliggöra industrins och näringslivets omställning.

– Våra nya lagar möjliggör den största tidsminskningen för elledningsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet. Vi ökar också resurserna för att korta handläggningstiderna. Med det nya uppdraget kan ledtiderna kortas ytterligare, säger energiminister Anders Ygeman. 

– Det här är ett viktigt resultat från det arbete KOMET bedriver. Effektiva, förutsägbara och väl fungerande tillståndsprocesser är en förutsättning både för en vilja att investera i verksamheter i Sverige och för att stärka tillväxten och konkurrenskraften hos svenska företag. Effektivare prövningsprocesser, i kombination med fortsatt höga miljökrav, kan underlätta en snabbare omställning till minskad klimat- och miljöpåverkan, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För att ge myndigheterna bästa möjliga förutsättningar att uppnå goda resultat ska utgifterna för uppdragets genomförande inte belasta myndigheternas ordinarie arbete. Därför tillförs totalt 16 miljoner kronor för åren 2021 och 2022. Arbetets resultat och slutsatser ska slutredovisas till Regeringskansliet våren 2023, men det hindrar inte att myndigheterna löpande inför ändringar i sina arbetssätt under uppdragstiden eller att de för den delen håller liv i dialogen även efter slutredovisningen.

Bakgrund: Det nationella innovationsrådet under ledning av statsministern har pekat på vikten av att offentliga processer och regelverk bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer. Effektiva tillståndsprocesser och kortare ledtider för elnätsutbyggnad bedöms vara viktigt för såväl transportsektorns och industrins omställning och utveckling som för elproduktion och bidrar därigenom till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Av den anledningen tog Kommittén för teknologisk innovation och etik (även kallad KOMET) fram ett förslag till ett myndighetsgemensamt uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera myndigheternas respektive delar av tillståndsprocessen. Uppdraget utgår ifrån KOMET:s förslag som baseras på inspel från arbetsgrupper inom samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning vilka lyft effektivisering av tillståndsprocesserna som en viktig åtgärd.


Källa: Infrastrukturdepartementet


Skriv ut

Fortsatta förstärkningar av elnätet i Sörmland

Under de närmaste två åren investerar Vattenfall Eldistribution cirka 110 miljoner kronor i modernisering av det lokala elnätet i Nyköping, Strängnäs och Flen....

Läs mer
Enerbrokers


SMHI varnar för stormbyar – E.ON höjer beredskapen i Skåne och Halland

På torsdag eftermiddag och kväll varnar SMHI för vindbyar på över 25...

Läs mer
Idcon


Standard för automatisk laddning av bussar och lastbilar

Nu finns det en europeisk standard för automatiska anordningar för laddning av eldrivna...

Läs mer

Ny delägare i Stockholm Exergi

Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd.

Under måndagen slutförde Fortum försäljningen av sin ägarandel på...

Läs mer

Beslut om elledning mellan Ekhyddan och Hemsjö

Regeringen har fattat beslut i två ärenden om tillstånd för Svenska...

Läs mer
Under sommaren 2019 överlämnade Omexom transformatorstationen Universitetet till Umeå Energi.

Umeå Energi ger Omexom fortsatt förtroende i sin kraftfulla spänningshöjning

Universitetet, Ålidhem, Mariehem, Ersboda och nu 170/12 kV fördelningsstation Ö...

Läs mer


Helikopterbesiktning av elledningar i Katrineholm

Idag, måndag den 20 september, är det återigen dags för helikopterbesiktning...

Läs mer
Linde energi löser problem med spänningsfall och möjliggör satsningar på solceller i Finnåker.

Linde energi fixar spänning i Finnåker

Vissa av Linde energis kunder i och omkring Finnåker har till följd av ökad...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se