Absolicons har förvärvat halva Saravanos Solar++ AB


2018-12-03

Pilotinstallation i Grekland tillsammans med Saravanos Process++ S/A sommaren 2017.
Bild: Joakim Byström
Pilotinstallation i Grekland tillsammans med Saravanos Process++ S/A sommaren 2017.

För att bryta in på den industriella marknaden har Absolicon förvärvat 50% i företaget Saravanos Solar++ AB (Solar++), ett dotterbolag till Saravanos Group of Companies SARL. Solar++ är bildat för att utveckla och sälja processutrustning som drivs med solenergi.

Som tidigare rapporterats har Absolicon kommit överens om att förvärva 50% av Solar++.

Solar++ har värderats till mellan 9,7 och 11,8 miljoner av Jarl Securities och förvärvet sker genom en apportemission om 86 631 aktier med en teckningskurs om 131 kronor, tillsammans värda 1,1 miljoner euro, ca 11 miljoner kronor. Det finns även i avtalet en garanti som ger möjlighet till en tilläggsköpeskilling i form av aktier om Absolicons aktievärde skulle minska. Garantin omfattar eventuell värdeminskning för 36 procent av aktierna, 4,1 miljoner kronor, och gäller 4 månader från fullföljandet av förvärvet.

Genom att integrera Absolicons solfångare i olika utrustning som t.ex. indunstare och ånggeneratorer gör vi det enklare för industrier att byta från olja och gas till solenergi för sina processer, säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB.

Saravanos Solar++ hade under det senaste brutna räkenskapsåret som sträckte sig till 30 september i år, nettointäkter om 6,3 miljoner kronor med ett nettoresultat om 3,6 miljoner kronor.

– Det är lite oortodoxt att skapa ett samarbete med 50 procent ägande, men det återspeglar det aktieägaravtal som finns mellan Absolicon och Saravanos Group of Companies SARL där båda parterna skall vara överens i de flesta avgörande frågor, menar Joakim Byström. Källa: Absolicon