Mindre stränga miljökrav för vattenkraften


2019-04-18

Bild: Peter Nolbrant

När vattendelegationerna i Sveriges fem vattendistrikt fattade beslut om hur den nya lagstiftningen för vattenkraft och miljökvalitetsnormer ska tillämpas, beslutade de att man ska tillämpa mindre stränga krav för 70 procent av vattendragen som påverkas av storskalig vattenkraft. Anledningen är att miljöförbättrande åtgärder, som exempelvis fiskvägar och tappning i torrfåror, annars skulle ge en för stor påverkan på Sveriges balanskraft och elproduktion.

Beslutet är ett första steg i arbetet med att fullt ut använda den nya lagstiftningen om vattenkraft och miljökvalitetsnormer för vatten.

För Västerhavets vattendistrikt omfattar beslutet vattenförekomster i fyra avrinningsområden; Nissan, Lagan, Ätran och Göta Älv. Det är de delar av avrinningsområdena som klassats som kraftigt modifierade som berörs. Av de 52 utpekade vattenförekomsterna ska mindre stränga krav tillämpas för 30 av dessa.

Nästa steg i vattenmyndigheternas arbete är att se över miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov för vattendrag med vattenkraftverk som idag inte är utpekade som kraftigt modifierade. Målet är att vara klar senast december 2021.Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län