Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten


2019-06-12

Bild: Energikontor Norr

Energikontor Norr tog i dagarna emot det glädjande beskedet att finansieringen till projektet Stratus har blivit beviljad. Projektet kommer i huvudsak att stötta 12 kommuner i Norrbotten i det strategiska energi- och klimatarbetet. Arbetet kommer fokusera på att hjälpa kommunerna att utifrån sina förutsättningar bidra till de nationella energi- och klimatmålen som sattes i samband med COP21 och undertecknandet av Parisavtalet.

Det nya projektet utgår från resultatet av förstudien preStratus där Energikontor Norr hösten 2018 tog reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i Norrbottens alla kommuner. I förstudien framkom det tydligt att samtliga kommuner var i behov av mer stöd, bland annat i att formulera mål, ta fram åtgärdsplaner och följa upp utvecklingen. Flera kommuner önskade hjälp med att integrera energi- och klimatfrågorna i det vardagliga arbetet, i budgetprocesser, övrig planering och styrkort.

Många önskemål kring stöd fanns särskilt inom områdena strategi, transporter och solel. Därför har Energikontor Norr valt att lägga upp projektet Stratus utifrån dessa arbetspaket. Kommunerna har valt vilka arbetspaket som de vill delta i utöver baspaketet som omfattar strategi som alla kommer att arbeta med. I transportpaketet kommer fokus ligga på övergången till en fossilfri fordonsflotta medan solelspaketet kommer fokusera på vilka möjligheter som finns för att öka solelsproduktionen i länet.

– Det vi ser fram emot mest i Stratus är att kunna hjälpa kommunerna mer och arbeta nära dem. Arbetet kommer också leda till att samverkan mellan kommuner stärks och förhoppningsvis kommer det leda till att flera av Norrbottens kommuner kliver upp i tätposition i det svenska energi- och klimatarbetet, säger projektledare Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.Källa: Energikontor Norr