Fortsatt möjligt att söka bidrag för elsanering


2021-02-18


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Efter en uppföljning har en oenig byggnadsnämnden beslutet att elsaneringsbidraget kommer att finnas kvar. Nämnden beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att avslå en motion om att upphöra med elsaneringsbidraget.

– Vi har väldigt få ansökningar av det här bidraget. Men det vi kan se i vår uppföljning är att den lilla grupp människor som fått bidraget upplever en stor förbättring. Det gör att vi ser ett värde i att behålla det, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I en motion väckt i kommunfullmäktige yrkar Björn Kjellsson (L) att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. Samma förslag fanns från kontoret efter en uppföljning som gjorts. Anledningar som nämns är bland annat att efterfrågan har minskat och att bidraget inte har lagligt stöd i de lagreglerade bidragsformerna enligt socialtjänstlagen eller bostadsanpassningslagen.

Beslutet i byggnadsnämnden om att låta bidraget finnas kvar togs efter votering med siffrorna 6-5 där Moderaterna, Vänstern och Kristdemokraterna röstade för att upphöra med bidraget.

– Vi har varit emot bidraget sedan det infördes 2007. Kunskapsläget är fortfarande så att vi saknar belagda samband mellan elektromagnetiska fält och människors hälsa. Utan vetenskapliga bevis tycker vi inte att bidraget kan finnas kvar, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Vi har funderar mycket kring elsaneringsbidraget, det är inte en lätt fråga. Men det saknas vetenskapligt stöd och stöd i lagstiftning om vård för detta bidrag. Det tillsammans gjorde att vi stödde tjänsteskrivelsen och motionen, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Frågan kommer att diskuteras igen när motionen ska behandlas i kommunfullmäktige.


Fakta: bidraget
Personer som besväras av elkänslighet kan ansöka om elsaneringsbidrag för 75 % av kostnaden med ett maxbelopp på 30 000 kr (50 000 kr mellan 2007-2016). Den enskilde står själv för 25 % av totala kostnaden samt kostnader överstigande maxbeloppet. Under tiden som bidraget varit möjligt att söka har elsaneringsbidrag beviljats för totalt 454 065 kronor fördelade på 13 personer.


Källa: Umeå kommun