Instagram

Facebook

Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022


2023-06-15


Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan 90-talet. Under 2022 fortsatte användningen av fossila bränslen att minska. Fjärrvärmens utsläpp av klimatgaser minskade med 0,22 miljoner ton.


2022 var ett varmare år än 2021 vilket ledde till minskad efterfrågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade från 51,9 TWh 2021 till 48,3 TWh 2022.

Trots mycket höga elpriser minskade även elproduktionen i kraftvärmeverk med drygt 0,3 TWh jämfört med 2021, vilket delvis berodde på ett ansträngt läge vad gällde tillgången på biobränslen och avfall.

­­­­­Utsläppen av klimatgaser minskade!

139 fjärrvärmenät levererade fossilbränslefri fjärrvärme och ytterligare 92 nät hade mindre än 0,1 procent fossila bränslen i sin produktion. De sammanlagda utsläppen av klimatgaser från produktion av fjärrvärme minskade med 0,22 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2021 vilket beror på de minskade leveranserna av fjärrvärme och att andelen fossila bränslen minskade från 2,1 procent 2021 till 1,9 procent 2022.

Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspurten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta kräver stora investeringar då merparten av de kostnadseffektiva åtgärderna redan gjorts. Branschen fortsätter också söka nya samarbeten för ökad användning av industriell och övrig spillvärme. Man arbetar även med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder, utveckling av lågtempererade fjärrvärmenät och djupgeotermi, installation av solvärme med lagring, utveckling av teknik för att avskilja och lagra koldioxid från bio- och avfallseldade pannor, etcetera.

Liten minskning av elproduktion i kraftvärmeverken

Elproduktionen i fjärrvärmebranschens kraftvärmeanläggningar minskade marginellt från 7,9 TWh (2021) till 7,6 TWh (2022). Enligt Naturvårdsverket minskade utsläppen av klimatgaser från produktion av el och värmei energisektorn med 244 000 ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2021, vilket motsvarar 6,3 procent.

Hög andel återvunnen energi

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål. Enligt Naturvårdsverket ” Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp.” (se mer information här). Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används alltmer återvunna (54 procent 2022) och förnybara (43 procent 2022) bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt.

Jämfört med 2021 minskade användningen av fasta biobränslen med ca 371 GWh samtidigt som mindre mängd avfall gick till fjärrvärmeproduktion (557 GWh jämfört med 2021)

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme. Allt fler hetvattenpannor (enbart värmeproduktion), producerar el med hjälp av ORC-teknik som omvandlar värme till el. Och på många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk, rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme som tas ut med hjälp av rökgaskondensering. Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av värmepumpar. Under 2022 kom cirka 25 procent av den tillförda energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav användningen av industriell restvärme var 4,7 TWh.

Fjärrvärme är resurseffektiv

Branschen hade en mycket låg användning av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund. I genomsnitt omvandlades varje kWh primärenergi till cirka 10 kWh fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än konkurrerande system som värmepumpar kan leverera under året. Det beror på att branschen använder stora mängder spillvärme och annan återvunnen energi som annars skulle gå till spillo.

Bilden nedan visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion. Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (54 procent) och förnybara källor (43 procent).

 

I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2022 (nedan) visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2022.

Energiåtervinning av avfall står för 71 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion

Energiåtervinning av restavfall – som kvarstår efter insamling, sortering och materialåtervinning – står för 71 procent av klimatutsläppen av fjärrvärmeproduktionen i Sverige. Att restavfall behöver behandlas är en konsekvens av ett misslyckande med att skapa cirkulära flöden i samhället. Diagrammet nedan visar fördelningen av klimatutsläpp från fjärrvärme i hela landet. Idag står fossila bränslen och torv för sammanlagt 15 procent av klimatutsläppen. I en mycket nära framtid kommer fossila bränslen att fasas ut helt, samtidigt som andra delar av fjärrvärmeverksamheten bli mer hållbar. Exempelvis kommer transporter att ske antingen med elfordon eller lastbilar som använder biodrivmedel, vätgas eller biogas. Detta innebär att utsläppen från energiåtervinning av avfall kommer att bli den viktigaste återstående utmaningen för fjärrvärmen. Energiföretagen samarbetar med Naturvårdsverket, kunder och andra aktörer i samhället för att minska mängden restavfall, och i synnerhet plastavfall, som går till miljöbehandling.
Källa: Energiföretagen Sverige


Tipsa en vän Skriv ut

Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Branschens resa för att fasa ut fossila brä...

Läs mer
Enerbrokers


Byggandet av Gasums biogasanläggning i Götene påbörjas – först i raden av flera strategiska investeringar för att öka tillgången av biogas

Gasums nästa kommande nya biogasanläggning i Götene fick sitt slutgiltiga bygglov i...

Läs mer
Idcon

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme


Varje år säljs cirka 3 miljoner granar i Sverige, vilket innebär stora mängder...

Läs mer


Wärtsiläs projekt för flytande biogas kommer att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sin teknik för förvätskning av...

Läs mer
Olof Boson som är lantbrukare och styrelseordförande i Mönsterås Biogas.

Scandinavian Biogas bygger storskalig biogasanläggning i Mönsterås

Anläggningen byggs i samarbete med lokala lantbrukare och ska producera flytande biogas...

Läs mer
SAS Airbus 320 Neo.

Fossilfritt flygbränsle får EU-stöd

Vattenfall, Shell, LanzaTech och SAS driver projektet HySkies med målet att 2027 starta...

Läs mer


Amsterdams flygplats Schiphol börjar köra sina markfordon och maskiner på förnybar diesel

Från och med januari 2023 kommer alla dieseldrivna markfordon och maskiner på...

Läs mer


Estlands största biogasproducent samarbetar med svenska C-Green kring cirkulär slamhantering

Estonian Cell, massatillverkare och Estlands största biogasproducent och C-Green, ett svenskt...

Läs mer
Ayanne De Oliveira Maciel, Ulrika Rova och Io Antonopoulou, är forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet som fångar in koldioxid i samarbete med SunPine.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas...

Läs mer


Orkla Eslöv blir fossilfritt

Orkla planerar att investera i en ny fossilfri energianläggning på sin livsmedelsfabrik...

Läs mer
Igelstaverket Kraftvärme och hamnområde.

Söderenergi planerar
för bio-CCS i drift 2030

Nu har Söderenergi lämnat in sin ansökan till Energimyndigheten för planeringen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se