Projekt avseende solvärme i hantering av avloppsslam tilldelas 415 000 kronor


2021-11-23


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Avloppsslam generas på alla platser där det vistas människor och kan återanvändas som biobränsle i kraftvärmeverk. Absolicon har i november 2021 beviljats 300 000 kronor av Vinnova för att påbörja ett projekt kring användningen av solvärme i torkprocessen av avloppsslam. Totalt tilldelas projektet 415 000 kronor.

Statliga verket för innovationssystem Vinnova har beviljat 415 000 kronor för att inleda ett projekt som ska utveckla användningen av solvärme som hållbart alternativ för torkning av avloppsslam.

Avloppsslam produceras överallt där människor bor och är produkten i ett av de sista stegen av konventionell avloppsrening. I stället för deponering kan avloppsslammet torkas och användas som biobränsle i kraftvärmeverk.

Solfångaren Absolicon T160 har en verkningsgrad på över 76 % och kan leverera temperaturer från 60 till 160 °C, vilket matchar det temperaturintervall som används för slamtorkning.

Absolicons patenterade och certifierade lösning består av koncentrerande solfångare som producerar värme och ånga för att driva industriella processer. Solfångaren följer solen under dagen och omvandlar solljuset till hetvatten eller trycksatt ånga, utan utsläpp.

Finansieringen från Vinnova bekostar arbetet med underlag för projektets ansökan till det europeiska forskningsprogrammet Horizon 2020. Ansökan görs tillsammans med HUBER, leverantör av lösningar inom vattenrening, och Kuskatorpet lantbruk och entreprenad. Absolicons del av finansieringen är 300 000 kronor.


Källa: Absolicon