Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts


2022-03-03

Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.
Bild: Karlskoga Energi & Miljö
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös kraftstation Liljendal i Filipstads kommun. Trots en rad åtgärder läckte olja ut i älven vilket nu har resulterat i en miljödom.

När oljefilm hittades på vattenytan vid kraftstationen vidtogs flera åtgärder för att stoppa utsläppet. Räddningstjänsten tillkallades omedelbart och Karlskoga Energi & Miljö anmälde själva händelsen till Länsstyrelsen, vilket i sin tur automatiskt innebär att Länsstyrelsen enligt regelverket ska lämna in en polisanmälan. Rent juridiskt kallas händelsen för oaktsamhet, vilket innebär att bolaget hålls ansvariga för att olja slutligen läckte ut från anläggningen i vattnet.

Trots de omfattande åtgärderna rann cirka 35-50 liter olja ut från en transformator i kraftstationen till Liljendalsälven. 25 ton massor runt transformatorgropen schaktades bort och jordprover togs. Resultatet låg under gränsvärdet för känslig markanvändning, vilket innebar att inga ytterligare åtgärder krävdes.

– Vår personal agerade snabbt när läckaget upptäcktes och vi har nu sett över våra rutiner för att förebygga den här typen av händelser i framtiden, vi har även byggt tak på den aktuella kassunen för att minska framtida risk att den fylls med regnvatten. Orsaken till händelsen var att den så kallade kassunen som ska fånga upp eventuella läckage från transformatorn delvis var fylld med regnvatten vid tillfället. Därför rann en del olja över kanten i kassunen och vidare ut i mark och slutligen i vattnet. Det är mycket beklagligt att detta inträffade, säger Sebastian Cabander, vd på Karlskoga Energi & Miljö.

Ärendet har nu resulterat i en dom om miljöbrott och att en företagsbot på 50 000 kronor ska betalas.


Källa: Karlskoga Energi & Miljö