Klimathotet gör att säkerheten vid svenska dammar ses över


2022-03-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatförändringar kan komma att påverka säkerheten hos svenska dammar. Antalet dammanläggningar som i framtiden kan påverkas av effekter av klimatförändringar är potentiellt stort.

– Klimatförändringarna kan komma att påverka säkerheten för vid ett stort antal svenska dammar. Det kommer att ta lång tid att anpassa dammarna utifrån framtida behov och därför är det viktigt att vi börjar i tid, säger energiminister Khashayar Farmanbar

Framtida effekter som beror på klimatförändringar så som värmeböljor, kraftiga regn och översvämningar, större mängder snö och is eller ras och skred kan vara sådant som kan påverka de svenska dammarna. Dessa ogynnsamma förhållanden kan i framtiden förekomma på sätt som vi i dagsläget inte upplever.

Regeringen har därför gett Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vattenkraftbranschen och andra relevanta aktörer analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten.

Svenska kraftnät ska också utreda och beskriva hur den nationella strategin för klimatanpassning och dess principer bör tillämpas inom dammsäkerhetsområdet samt vid behov föreslå åtgärder.


Källa: Infrastrukturdepartementet