Gamla vattenkraftverket i Forsåker byggs upp på nytt


2022-05-30

Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.
Bild: Forsåker
Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.

Traversbalken med tillhörande hissanordning en av detaljerna som kommer följa med i återuppbyggnaden.
Bild: Forsåker
Traversbalken med tillhörande hissanordning en av detaljerna som kommer följa med i återuppbyggnaden.

I utvecklingen av Forsåker är återstartandet av det gamla pappersbrukets vattenkraftverk en viktig del av områdets kulturhistoria samt hållbara framtid. Den gamla kraftverksbyggnaden är dock i så pass dåligt skick att den utgör en säkerhetsrisk. Därför har ett beslut tagits att ansöka om bygglov som inkluderar rivningslov för att tillfälligt ta ner byggnaden och sedan bygga upp den på nytt med samma utseende.

– Att ge byggnaden nytt liv, återstarta vattenkraften och därtill genomföra arbetet under säkra förhållanden kräver att vi ständigt ser över arbetsprocessen. I detta fall behövde vi tänka om, då det handlar om en arbetsmiljöfråga där vi måste prioritera entreprenörens säkerhet, säger Johan Lejonthun, projektledare på Mölndala Fastighets AB.

I ombyggnationen av Mölndalsån genom Forsåker ingår det att placera vattenledningar (bypassrör) under marken för att motverka översvämningar samt skapa förutsättningar för vattenkraft. Just nu pågår det förberedande arbetet inför installationen av bypassrören som utförs i direkt anslutning till kraftverksbyggnaden. PEAB som är entreprenören i ombyggnationen menar på att byggnadens skick utgör en säkerhetsrisk då teglet är skört och stenar kan rasa. Därför har arbetena intill byggnaden av säkerhetsskäl stoppats. Mölndala Fastighets AB har nu beslutat i samråd med framtida ägare Trollängen att ansöka om både bygglov och rivningslov.

– I dagsläget anser vi inte att det är en säker arbetsplats och därför har vi beslutat att ansöka om ett rivningslov. Men samtidigt ansöker vi om ett bygglov för att kunna bygga upp byggnaden igen med samma utseende som tidigare, i linje med skyddsbestämmelser som satts in under framtagningen av detaljplanen, fortsätter Johan.

Hela ombyggnationen av ån planeras vara klart under 2024 och därefter kan byggnaden byggas upp på nytt. Under återuppbyggnaden av vattenkraftverket kommer flera centrala elementen från den tidigare byggnaden att bevaras och få nytt liv. Ett exempel på detta är den gamla traversbalken med tillhörande hissanordning.


Källa: Forsåker