Fördelningsstation kommer säkerställa kapacitet i elnätet på industriområde


2022-08-09

Bild: Jönköping Energi

I takt med att Jönköpingsregionen växer kommer allt fler förfrågningar på företagsetableringar i området. Jönköping Energi har under det senaste året noterat att antalet förfrågningar på höga effektbehov på industriområdet södra Stigamo ökat kraftigt.

– Det är med glädje vi ser att vår region växer. Vi på Jönköping Energi vill vara en god kraft för ett gott samhälle och medverka till regionens tillväxt. Vi investerar kontinuerligt i elnätet, vilket är en förutsättning för att regionen kan fortsätta expandera, berättar Inger Niss, Chef Ansvarsområde Elnät och Stadsnät


Södra Stigamo
I takt med att nya kunder med nya behov tillkommer behöver elnätet byggas ut, till exempel ser elnätsbolaget Jönköping Energi Nät att det finns stor efterfrågan på södra Stigamo där en fördelningsstation är planerad att byggas. Fördelningsstationen kommer säkerställa kapacitet i hela södra delen av företagets elnätsområde, där södra Stigamo ligger. En investering värd närmare 75 mkr för Jönköping Energi Nät. Stationen kommer byggas tillsammans med Vattenfall och förstudie pågår för fullt.

Fram till att fördelningsstationen står klar inom två år arbetar de med att förstärka befintligt högspänningsnät och påbörjat dialog med berörda kunder kring flexibilitetslösningar.

– Vi håller dialog med berörda parter och hoppas att kunderna har förståelse för de ledtider som finns för att ansluta de stora effektförfrågningarna, med alltifrån upphandling enligt regelverk till projektering i samråd med alla intressenter. Men vi gör självklart allt för att arbeta effektivt och långsiktigt, säger Inger Niss.


Kapacitet i nätet
När frågor om utbyggnad av elnätet kommer på tal florerar flertalet uttryck så som elbrist, energibrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Det är en utmaning energibranschen står inför. En vanlig fråga är om det finns för lite elproduktion i landet. Så är inte fallet, det är kapaciteten i Sveriges elnät som är bristande. Förenklat kan det förklaras vid att det är för trångt i det svenska elnätet att transportera elen som produceras. Det bildas kort och gott flaskhalsar i elnätet, där det inte finns förmåga att transportera den önskade effekten, så kallad kapacitetsbrist. Problematiken med kapacitetsbristen är störst i anslutning till större städer och regioner.

Till skillnad från större städer och regioner där det råder kapacitetsbrist finns kapacitet i nätet i Jönköping, en fördel för företag som vill etablera sig. För att kunna erbjuda företagsetableringar handlar det istället om att hinna med att bygga elnät på de nya industriområdena.

– Vi har kapacitet mot överliggande nät och kan leverera el i nuläget. Vi följer kommunens detaljplaner som indikerar vad som krävs för att bygga ut ett väl fungerande elnät samtidigt som vi arbetar för att hålla elnätspriset på lägsta möjliga nivå. Dessutom får vi förkortade ledtider i tillståndsprövningar nu, då vi blivit tilldelade en områdeskoncession på en högre spänningsnivå. Det gör att ledtiden för att bygga fördelningsstationen i södra Stigamo förkortas med drygt ett år, avslutar Inger Niss.


Källa: Jönköping Energi